ข้อมูลทั่วไปของภาคอีสานบ้านเฮา

 admin  (ผู้ดูแลระบบ)  PMAddF

 18-10-2015 15:48:38   14075   1
ข้อมูลทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน

map_northeast_zps153657b4.png


     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสานของเฮา ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง)
 • จังหวัดขอนแก่น (เดิมชื่อ บ้านโนนทัน)
 • จังหวัดชัยภูมิ (เดิมชื่อ บ้านไชยภูมิ์ ตั้งขึ้นใหม่)
 • จังหวัดนครพนม (เดิมชื่อ มรุกขรนคร)
 • จังหวัดนครราชสีมา (เดิมชื่อ เมืองโคราฆะปุระและเมืองเสมา)
 • จังหวัดบึงกาฬ (เดิมชื่อ บ้านบึงก่วง, เมืองไชยบุรี)
 • จังหวัดบุรีรัมย์ (เดิมชื่อ เมืองแปะ)
 • จังหวัดมหาสารคาม (เดิมชื่อ กุดยางใหญ่ต่อมาเพี้ยนเป็นกุดนางใย)
 • จังหวัดมุกดาหาร (เดิมชื่อ เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองบังมุก)
 • จังหวัดยโสธร (เดิมชื่อ เมืองยศสุนทร, เมืองสิงห์โคกสิงห์ท่า)
 • จังหวัดร้อยเอ็ด (เดิมชื่อ เมืองสาเกตุนคร, เมืองฮ้อยเอ็ด)
 • จังหวัดเลย (เดิมชื่อ เมืองเซไล)
 • จังหวัดศรีสะเกษ (เดิมชื่อ เมืองคูขันธ์-เมืองศรีนครลำดวน)
 • จังหวัดสกลนคร (เดิมชื่อ เมืองหนองหานหลวง)
 • จังหวัดสุรินทร์ (เดิมชื่อ เมืองคูประทายสมันต์)
 • จังหวัดหนองคาย (เดิมชื่อ เมืองหล้าหนองคาย)
 • จังหวัดหนองบัวลำภู (เดิมชื่อ เมืองลุ่มภู, เมืองจำปากาบแก้วนคร, เมืองกมุทาสัย)
 • จังหวัดอำนาจเจริญ (เดิมชื่อ เมืองอำนาจเจริญ, บ้านค้อใหญ่)
 • จังหวัดอุดรธานี (เดิมชื่อ บ้านเดื่อหมากแข้ง)
 • จังหวัดอุบลราชธานี (เดิมชื่อ เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช)

  ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง


     ภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง ภูพานและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น้ำห้วยหลวง แม่น้ำชี ลำตะคอง แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูลแม่น้ำสงคราม
ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาลาวสำเนียงหนึ่ง ส่วนภาษาไทยกลางนิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นอื่น ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช ภาษากูย (ส่วย) เป็นต้น ภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ และศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก - ติดแม่น้ำโขง  ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ - ติดประเทศกัมพูชาโดยมีเทือเขาพนมดงรักกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก - ติดภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือ

การแบ่งเขตการปกครอง
ภาคอีสานตอนบน :  กาฬสินธ์, ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เลย,บึงกาฬ
ภาคอีสานตอนล่าง : ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
(แบ่งตามที่ตั้ง ภาคอีสานตอนบนตั้งอยู่บนแอ่งสกลนคร  ส่วนภาคอีสานตอนล่างตั้งอยู่บนแอ่งโคราช)
ประชากร
  ด้วยความที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดพื้นที่มากที่สุดประเทศไทย  ทำให้มีประชากรมากที่สุดและมีความหลากหลายทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรด้วย   ประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคือ  ชาวไทยอีสาน   ซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานและใช้ภาษาไทยอีสานเป็นภาษาพูดหลัก  นอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มชนเผ่าต่างๆอีกมากมาย เช่น ชาวภูไท ไทโซ่  กระเลิ้ง  แสก  กุลา  ญวน(คือ ชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม) ลาว ฯลฯ  กลุ่มคนเหล่านี้จะมีภาษาพูดเป็นของตนเอง  แต่สามารถสื่อสารภาษาไทยอีสานได้(เดิมพูดภาษาไทยอีสานได้เป็นบางคนเท่านั้น)  และในปัจจุบันประชากรของเผ่าต่างๆก้ยังสามารถพูดภาษาไทยกลางได้อีกด้วย

สถิติประชากร

Untitled.pngข้อมูลการท่องเที่ยว

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่นิยมเรียกกันจนติดปากว่า ภาคอีสาน  เป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่น มีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ด้วยขนาดของภูมิภาคที่กินพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของพื้นแผ่นดินไทย ทำให้ภาคอีสานมีความหลากหลายทางสภาพภูมิประเทศ  ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามมากมาย   ทั้งภูเขา เกาะ  แก่ง  ทุ่งหญ้า  ทุ่งดอกไม้ แม่น้ำ  ท่านสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของคนไทยทุกคนอย่างภูกระดึง  ทุ่งดอกกระเจียวที่งดงามที่ชัยภูมิ  ความหลากหลายของสรรพชีวิตที่เขาใหญ่  ความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม  ลานดอกไม้นานาชนิดที่ภูผาเทิบ  หรือท่านจะเลือกศึกษาชีวิตของสัตว์ยุคแรกๆของโลกที่ภูเวียง  ท่านสามารถสัมผัสกับความงดงามตามธรรมชาติเหล่านี้ได้

     หากท่านเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบพื้นบ้าน   ท่านต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนภาคอีสาน   ดินแดนที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบพื้นบ้านที่หลากหลาย   ที่พร้อมจะให้ท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทุกเมื่อ  รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนสถานที่มีความงดงาม  ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินเขาพนมรุ้งที่วิจิตรบรรจง  ปราสาทหินพิมายอันน่าพิศวงในการก่อสร้าง  พระธาตุพนมศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธคู่ผืนแผ่นดินอีสาน  วิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวอีสาน  ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคงติดตาตรึงใจให้คนที่มาเยือนภาคอีสานกลับมาเยือนดินแดนแห่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
     ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในการช็อปปิ้งการซื้อหาสินค้าราคาถูก   ภาคอีสานมีแหล่งช็อปปิ้งที่ดีมากมายไม่ว่าจะเป้นตลาดอินโดจีนของจังหวัดริมแม่น้ำโขง  ทั้งมุกดาหาร  นครพนมและหนองคาย  ที่มีสินค้าที่หลากหลายจากจีน  เวียดนาม  รัสเซีย  และสินค้าพื้นบ้านของชาวอีสานมาให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาอย่างจุใจ   หากท่านยังไม่พอใจท่านสามารถข้ามฟากไปซื้อหาสินค้าจ่อยังฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้   ตามจังหวัดอื่นๆ ก็มีสินค้าเด่นๆของแต่ละจังหวัดให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝาก  ทั้งสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่กำลังขายดีสุดๆ  ผ้ามัดหมี่แพรวาที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก  สินค้าหัถกรรม  ผ้าทอมือที่วิจิตรบรรจง  และอื่นๆอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตลอดทั้งปี

     หากท่านมีเวลาและกำลังตัดสินใจว่าท่านจะใช้เวลาของท่านที่ไหนดี   ขอแนะนำให้ท่านลองมาเยือนดินแดนอีสานสักครั้ง  แล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน   หากท่านสนใจจะมาเที่ยวภาคอีสานแต่ยังขาดข้อมูล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลทุกแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาคอีสาน  ท่านสามารถเลือกได้จากลิงค์ข้างล่าง  แล้วพบกันที่ภาคอีสาน

อาหารการกิน

 • ปลาร้าหลน นำปลาร้าที่เป็นตัวใหญ่พอประมาณนำไปทอดในกระทะให้สุก นิยมกินกับข้าวเหนียว เครื่องเคียงมี พริกสด โหระพา กระเทียม
 • ข้าวจี่ จะนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ปั้นเป็นก้อนโรยเกลือเสียบไม้ นำไปย่างไฟ แล้วทาทับด้วยไข่
 • ปลาร้าบอง หรือปลาแดกบอง นำปลาร้าเป็นตัวมาสับให้ละเอียดพร้อมกับใส่เครื่องปรุง เช่น ตะไคร้ พริก หอม กระเทียม ใบมะกรูด
 • ลาบ
 • ไข่มดแดง
 • แกงอ่อม
 • แกงเห็ด
 • ก้อย
 • แกงผักหวานไข่มดแดง
 • หม่ำเนื้อ
 • ข้าวเหนียวไก่ย่าง
 • ส้มตำ หรือตำหมากหุ่ง
 • เลือดแปง
 • หมก เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ใช้ใบตองห่อนิยม ใช้กับเนื้อปลา ไก่ แมลง กบ เขียด ผัก และหน่อไม้ หมกหรือห่อหมกของภาคอีสานจะไม่ใส่กะทิ
 • เนื้อหมูแห้งแดดเดี่ยว
 • เนื้อวัวแห้งแดดเดี่ยว
 • ซกเล็ก
 • ซั่ว เช่น ซั่วไก่
 • เอาะ เช่น เอาะกะปู
 • เหนี่ยน เช่น เหนี่ยนหมากเขือ เหนี่ยนหมกมี่
 • ป่น เช่น ป่นปลา ป่นกบ มีทั้งป่นแห้งและป่นน้ำ
 • ซุบ เช่น ซุบหน่อไม้
 • แจ่ว คือน้ำพริกอีสาน
 • แจ่วฮ้อน คือจิ้มจุ่มอีสาน
 • ซิ้นดาด คือหมูกระทะอีสาน
 • เข้าหลาม คือข้าวหลาม
 • เข้าปุ้นน้ำนัว คือขนมจีนน้ำปลาร้า
 • เข้าเปียก คือ กวยจั๊บญวน
 • น้ำผัก
 • ยำสลัดลาว
 • ก๊วยเตี๋ยว รับประทานใส่กะปิ ซอสพริก ซีอิ๊วดำ และผักโหระพา


             ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลายเซนต์
อีสานบ้านเฮา ชุมชนคนอีสาน สืบสานวัฒนธรรม
ตอบกลับ 1 / ล่าสุดเมื่อ 20-10-2015 19:55

 นิรนาม  (Legend World)  PMAddF

 20-10-2015 19:55:50 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ
ลายเซนต์
อีสานบ้านเฮา ชุมชนคนอีสาน สืบสานวัฒนธรรม
กรุณา ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงทะเบียน เพื่อใช้งาน
แนะนำ

กลับขึ้นบนสุด

ติดตามเรา:

กลับไปหน้าหลัก

อีสานบ้านเฮา Powered By Discuz!

อีสานบ้านเฮาดอทคอม Powered by Discuz! X3.4 R20180101, Rev.59

© 2001-2017 Comsenz Inc.

แลกลิงค์เพื่อนบ้าน|หน้าแรก|เว็บบอร์ด|ติดต่อเรา|อีสานบ้านเฮาดอทคอม  

ติดต่อเราที่ : admin@esanbanhao.com

GMT+7, 22-5-2019 01:39 , Processed in 0.051704 second(s), 14 queries , File On.